หน้าแรก
สมัครสมาชิก
ประกาศ ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย

https://chopachipa.org/ สมัครเข้าร่วมชมรม


สิทธิของสมาชิก:

 • มีสิทธิได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการบริหาร (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

 • มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งและลงมติต่างๆ ในที่ประชุม (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

 • มีสิทธิเข้าประชุมทางวิชาการ

 • มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆ

 • มีสิทธิส่งเรื่อง บทความ และ/หรือผลงาน ลงในจุลสาร ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย

 • มีสิทธิได้รับบริการด้านความรู้ทางวิชาการหรือการบริการสุขภาพที่ทางชมรมจัดขึ้น

 • มีสิทธิได้รับส่วนลดค่าบริการต่างๆ ตามที่ชมรมประกาศให้ทราบ

 • มีสิทธิเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น การดำเนินการของชมรม ตลอดจนสอบถาม กิจกรรมต่างๆ ของชมรม

หน้าที่ของสมาชิก:

 • สมาชิกต้องช่วยเหลือกิจกรรมของชมรม

 • สมาชิกต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของชมรม

 • สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบของชมรม

 • สมาชิกมีหน้าที่สงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกตามระเบียบสวัสดิการของชมรม

 • สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม อย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย หรือติดธุระจำเป็น

ข้อมูลบุคคล:

*หากไม่มีข้อมูลให้ทำเครื่องหมาย -
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน:

*หากไม่มีข้อมูลให้ทำเครื่องหมาย -
ข้อมูลการติดต่อ:

*หากไม่มีข้อมูลให้ทำเครื่องหมาย -ข้อมูลการสอบถาม:

เลือกประเภทการสมัครชมรม
มีความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย เนื่องจาก
กรุณาเลือกอัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงของท่าน

ท่านมีความพึงพอใจอย่างไรกับเว็บไซต์
เกี่ยวกับเรา

ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย

 • อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
  ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • 0-2590-4590
 • 0-2590-4584
 • chopachipagame@gmail.com

ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม ดิ ไอเดิล เรสซิเดนท์ จังหวัดปทุมธานี